Рус Укр Eng

Новини


06 листопад 2014
Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт»

2. Код за ЄДРПОУ

31282197

3. Місцезнаходження

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 14

4. Міжміський код, телефон та факс

Код міста – 044, тел.  581-52-91, факс 270-57-80

5. Електронна поштова адреса

sk@sk-point.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.sk-point.com/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради (протокол № 19 вiд 05.11.2014р.) Круповича В'ячеслава Михайловича (згоди на розкриття паспортних даних не отримано ), звiльнено з посади Члена Правлiння у зв’язку з поданою ним заявою.

Акцiями та часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 03.12.2010р.

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

 

III. Підпис.

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

2. Голова Правління                 _______________                              Д. В. Кучер

                                                                                                                       06.11.2014р.

  

« Повернутись назад


  Новини (всі новини)   Акції (всі акції)

на главную написать письмо